مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز (JPIUT) - نمایه نویسندگان