مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز (JPIUT) - اخبار و اعلانات