Journal of Philosophical Investigations
تبیین رابطۀ هنر و طبیعت در فلسفۀ شلینگ
تبیین رابطۀ هنر و طبیعت در فلسفۀ شلینگ

رکسانا ریاحی؛ علی مرادخانی؛ محمد شکری

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1400، ، صفحه 97-114

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.43136.2729

چکیده
  شلینگ به‌منظور دست‌یابی به بنیان مشترک «من» و طبیعت، با ابطال دوگانگی میان آن دو و اثبات عدم امکان تقلیل طبیعت به سلسلۀ علل و معلول‌های مکانیکی، به رویکرد جدیدی در فلسفۀ طبیعت دست می‌یابد. او ...  بیشتر