Journal of Philosophical Investigations
قلب و ادراک زیبایی از دیدگاه علامه طباطبائی
قلب و ادراک زیبایی از دیدگاه علامه طباطبائی

محمد حسین سرانجام؛ حسین کلباسی اشتری

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 315-340

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.43276.2737

چکیده
  در فلسفه اسلامی به ویژه در حکمت صدرایی، برای انسان سه نحوه وجود مطابق عوالم ماده، خیال و عقل در نظر گرفته می‌شود. انسان در هر یک از این انحاء وجودی، ادراکات و افعال خاص خود را دارد اما برخی ادراکات و افعال ...  بیشتر