Journal of Philosophical Investigations
بررسی و تبیین "نیچه‌ی هایدگر" از دیدگاه جیانی واتیمو
بررسی و تبیین "نیچه‌ی هایدگر" از دیدگاه جیانی واتیمو

حسن غیبی پور؛ علی کرباسی‌ زاده اصفهانی؛ محمد جواد صافیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.51623.3212

چکیده
  از آنجا که تفسیر واتیمو از نیچه مستلزم بررسی دیدگاه هایدگر و دیلتای، به عنوان نقاط اصلی مورد نظر وی، است. از اینرو، در این مقاله در نظر داریم نخست، اشاره‌ای به تفسیر هایدگر از نیچه، به‌عنوان آخرین فیلسوف ...  بیشتر