Journal of Philosophical Investigations
مطالعه تطبیقی آراء مرلوپونتی و آرنهایم در حیطه ادراک بصری و تبیین رهیافت آن در آموزش هنر (با رویکرد پدیدارشناختی)
مطالعه تطبیقی آراء مرلوپونتی و آرنهایم در حیطه ادراک بصری و تبیین رهیافت آن در آموزش هنر (با رویکرد پدیدارشناختی)

سمیه چترائی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ نادر شایگانفر؛ پریسا داروئی

دوره 16، شماره 39 ، شهریور 1401، ، صفحه 254-268

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.51713.3218

چکیده
  ادراک ‌بصری نقش بسزایی در دستیابی ما به سطح بالایی از شناخت، ایفا می‌کند و ارتقای آن می‌تواند بیشترین تأثیر را برروی‌کیفیت تجارب زیباشناختی ما داشته باشد. براین‌اساس فهم ماهیت و سازوکار آن درجهت غِنای ...  بیشتر