Journal of Philosophical Investigations
خطای تراژیک و مسألۀ عدالت در تراژدیهای سه‌گانۀ سوفوکلس
خطای تراژیک و مسألۀ عدالت در تراژدیهای سه‌گانۀ سوفوکلس

نوید حکم آبادی؛ علی سلمانی

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، ، صفحه 412-435

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.35801.2410

چکیده
  در تراژدی‌های یونان با شکلی از عدالت و تقدیر کیهانی روبه­روییم که برای ما غریب می­نماید. اودیپوس به سبب گناه نادانسته­اش خود را مجازات می­کند. آنتیگون کفارۀ اعمال اعضای خانوادۀ خود را می­پردازد. ...  بیشتر