Journal of Philosophical Investigations
دیدگاه هیوم در باب زیبایی
دیدگاه هیوم در باب زیبایی

علی سلمانی

دوره 4، شماره 219 ، آذر 1389، ، صفحه 71-87

چکیده
  با این که هیوم با توجه به مبانی فلسفه‌اش به صورت صریح، زیبایی را احساس می‌داند، اما از برخی عبارات وی در آثارش چنین مستفاد می‌شود که زیبایی نه یک احساس که کیفیتی واقعی است و از برخی عبارات دیگر این ...  بیشتر