Journal of Philosophical Investigations
"مسألة ما" در اندیشة هایدگر

مسعود زمانی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، ، صفحه 239-260

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.8382

چکیده
  "دازاین ما"، "دازاین امروزی ما"، دازاین تاریخی ما" و نظایرشان تعابیری هستند که هایدگر بخصوص در آثار خود در نخستین سال‌های پس از انتشار وجود و زمان در موارد بسیاری به‌ کار می‌برد. تکرار این تعابیر در زبان ...  بیشتر