Journal of Philosophical Investigations
جایگاه تجربة زیسته از منظر فلسفة بدن در فرایند طراحی و خلق مکان
جایگاه تجربة زیسته از منظر فلسفة بدن در فرایند طراحی و خلق مکان

علی اکبری؛ مهدیه نیرومند شیشوان

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1398، ، صفحه 25-52

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8023

چکیده
  با اوج‌گیری پیشرفت‌های انسان در عصر انقلاب فناوری دیجیتال، تصویرگرایی در تمام ارکان زندگی اصالت یافته است. این امر در فرایند طراحی و خلق فضا و فرم معماری به نحوی گسترش یافته که دیدن تصاویر سه‌بعدی از ...  بیشتر