Journal of Philosophical Investigations
نقد و بررسی تفسیر اخلاقی از استنتاج زیباشناختی در اندیشه کانت
نقد و بررسی تفسیر اخلاقی از استنتاج زیباشناختی در اندیشه کانت

علی سلمانی؛ داوود میرزایی

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1398، ، صفحه 213-232

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.8008

چکیده
  نیاز به استنتاج در نقد سوم ناشی از ادعای اعتبار کلی و ضروری حکمی است که ابژکتیو نیست، بلکه سوبژکتیو و شخصی است. کانت در بخش استنتاج نقد قوه حکم در صدد پاسخگویی به این مساله است که چگونه یک حکم شخصی می­تواند ...  بیشتر