Journal of Philosophical Investigations
تأملی بر رابطۀ هنر با زندگی در تفکر دیویی (با تکیه بر مفهوم تجربه)
تأملی بر رابطۀ هنر با زندگی در تفکر دیویی (با تکیه بر مفهوم تجربه)

عبدالله امینی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 616-643

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.49573.3092

چکیده
  کتاب «هنر به‌منزلۀ تجربه» اثر دیویی را می‌توان به‌عنوان مانیفیست زیباشناسی پراگماتیستی قلمداد کرد که در آن دیویی با بهره‌گیری از بصیرت‌های نظریۀ تکامل داروینی و اصول پراگماتیستی خود، کوشش ...  بیشتر