Journal of Philosophical Investigations
مفهوم تجربه نزد متفکران نو-کانتی و تأثیر آن بر نوشته‌های اولیه‌ی والتر بنیامین
مفهوم تجربه نزد متفکران نو-کانتی و تأثیر آن بر نوشته‌های اولیه‌ی والتر بنیامین

امیر نصری؛ صابر دشت آرا

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، ، صفحه 429-450

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.32141.2248

چکیده
  مفهومی از تجربه‌ که در نظام معرفت‌شناسانه کانت پرداخته می‌شود، به رغم اهمیتی که در مقام یکی از ارکان اساسی نظام انتقادی دارد، به نحوی طنزآلود تا چند دهه پس از مرگ کانت در پرده می‌ماند. کشف و بازیابی ...  بیشتر