Journal of Philosophical Investigations
«یقین اخلاقی»؛ یک مفهوم، چند دیدگاه (ارزیابی دو رویکرد نسبی و مطلق در باب «یقین ‌اخلاقی» با تکیه بر در باب یقین ویتگنشتاین)
«یقین اخلاقی»؛ یک مفهوم، چند دیدگاه (ارزیابی دو رویکرد نسبی و مطلق در باب «یقین ‌اخلاقی» با تکیه بر در باب یقین ویتگنشتاین)

محمد سعید عبداللهی؛ محسن جوادی؛ محمد لگنهاوزن

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 13-29

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.58699.3609

چکیده
  یکی از مفاهیم اخلاقیِ مهمی که در سال‌های گذشته ذهن بسیاری از فیلسوفان را به خود مشغول داشته، مفهوم «یقین اخلاقی» است. این معنی که آیا گزاره‌های اخلاقی‌ای وجود دارند که آن چنان یقینی به بار‌آورند ...  بیشتر
اکراسیا از منظر آلفرد ملی و مقایسه آن با دیدگاه ارسطو
اکراسیا از منظر آلفرد ملی و مقایسه آن با دیدگاه ارسطو

محمد تقدیسی؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی

دوره 14، شماره 33 ، بهمن 1399، ، صفحه 80-96

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.40773.2615

چکیده
  اکراسیا یا ضعف اخلاقی، از نظر ارسطو و بسیاری از معاصرین، از جمله آلفرد ملی، به معنای مخالفت عمدی، آگاهانه و ارادی فاعل با بهترین حکم خویش است که به دلیل ضعف اراده و نداشتن کنترل نفس فاعل رخ می دهد. از منظر ...  بیشتر