Journal of Philosophical Investigations
مسأله صدق در نقد عقل محض کانت
مسأله صدق در نقد عقل محض کانت

محمدرضا عبدالله نژاد؛ خدیجه قلی زاده

دوره 13، شماره 27 ، شهریور 1398، ، صفحه 187-212

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.34948.2367

چکیده
  نبود یک فصل یا مدخل مجزا در باب «صدق» در نقد عقل محض، وجود برخی عبارات و‌‌ اظهارات مبهم، پیچیده و‌‌ تفسیربردار درباب صدق در برخی بخش­های آن اثر و شکل­گیری تفسیرهای افراطی‌‌ ضد و نقیض راجع ...  بیشتر