Journal of Philosophical Investigations
اندراج به‌مثابه «تا» خوانش دلوزی از اصل اندراج محمول در مفهوم موضوع در فلسفه لایب‌نیتس و پیدایش مفهوم سوژه «تا»
اندراج به‌مثابه «تا» خوانش دلوزی از اصل اندراج محمول در مفهوم موضوع در فلسفه لایب‌نیتس و پیدایش مفهوم سوژه «تا»

پریسا شکورزاده؛ علی فتح طاهری

دوره 14، شماره 33 ، بهمن 1399، ، صفحه 230-248

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.37761.2488

چکیده
  این مقاله با تمرکز بر اصل اندراج در فلسفه لایب‌نیتس و خوانش ژیل دلوز از آن بر این ادعا است که نقد فلسفیِ اندیشه لایب‌نیتس به شیوه نقد دلوزی منجر به بازآفرینی مفهوم «تا» و سوژه «تا» در اندیشه ...  بیشتر