Journal of Philosophical Investigations
مسأله استقرا نزد هیوم
مسأله استقرا نزد هیوم

زهرا اسمعیلی؛ محمد حکاک

دوره 15، شماره 34 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 23-40

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40138.2581

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی ‌‌‌راه‌حل هیوم برای مسأله استقراست. اینکه آیا می‌توان با مشاهده چند نمونه جزئی درباره موارد مشابه مشاهده نشده حکم صادر کرد، مسأله‌‌ای است که همچنان یکی از بحث‌‌‌های داغ ...  بیشتر