بررسی عقلانیت و ایمان از نگاه رابرت آئودی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

رابرت آئودی، معرفت‌شناسِ بنامِ معاصر، رویکرد متفاوتی را در بررسی عقلانیت ایمان در پیش گرفته است که سزاوار طرح و بررسی است. آئودی کوشیده است با نگاهی متفاوت به ماهیت ایمان و تمرکز بر ایمان غیراعتقادی که قابل‌تقلیل به باور نیست و متمایز دانستنِ عقلانیت از توجیه، نشان دهد طلب عقلانیتی که با عقلانیت باور در معرفت‌شناسی متناسب است، برای ایمان غیراعتقادی نادرست است و ایمان غیراعتقادی عقلانیتِ متناسب با خود را داراست. بخش عمده کار آئودی معطوف به بازتعریف ایمان و عقلانیت است که از هر دو جنبه انتقاداتی به دیدگاه او وارد است. ازجمله اینکه ویژگی‌های ایمان موردنظر آئودی تا حدّی مبهم هستند. بعلاوه، هیچ نگرش شناختی‌ای وجود ندارد که دارای همه آن ویژگی‌ها باشد. به نظر می‌رسد ایمان پیشنهادیِ آئودی، زاویه تندی با مفهوم ایمان در ادیانی مثل مسیحیت و اسلام دارد. با توجه این مشکلات و برخی مشکلات دیگر نظریه آئودی که در این مقاله به آن اشاره شده است، به نظر نمی‌رسد تلاش او قرین موفقیت کامل باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Rationality and Faith in Robert Audi

نویسنده [English]

  • Ali Reza Dorri Nogorani
چکیده [English]

Robert Audi, well-known American epistemologist, has a distinctive approach toward the rationality of faith which is worth studying. Audi, differentiating non-doxastic propositional faith (NDPF) from other kinds of faith which is irreducible to just a propositional belief (PB), and by distinguishing rationality from justification, tries to make it clear that the rationality pertaining to NDPF differs from the epistemological one pertaining to PB. The big part of Audi’s work has dedicated to redefine the conception of faith and rationality, which both criticized. For instance, some Audi’s specifications for describing NDPF are somehow ambiguous. It seems, moreover, that there is no propositional attitude satisfying all of the specifications. Furthermore, NDPF is different from the faith accepted by religions and devoted religious people. Considering these and other challenges Audi’s theory faces, it seems he is not highly successful in his theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • faith
  • belief
  • rationality
  • Justification
  • Internal reconciliation
  • External reconciliation
  • Robert Audi
منابع
· زمانی، محسن. (1391)، آشنایی با معرفت‌شناسی، ایران، تهران، هرمس.
· Audi, Robert, (1991) “Faith, Belief, and Rationality”, Philosophical Perspectives, 5, 213-239.
·(1992), “Rationality and Religious Commitment”, In Faith, Reason, and Skepticism, ed. Marcus Hester, Philadelphia, Temple University Press.
(1993), “The Dimensions of Faith and the Demands of Reason”, In Reasoned Faith, ed. Eleonore Stump, Ithaca, N.Y., Cornell University Press.
· (Alston, 2007 استفاده از این منبع (به علت عدم دسترسی) به نقل از)
 (2001), The Architecture of Reason: The Structure and Substance of Rationality, 1th edition, New York, USA, Oxford University Press.
(2003), “The Theology of Faith and the Ethics of Love: A Philosophical Perspective”, In Religion in der Moderne, ed. Rainer Berndt, Wurzburg, Germany, Echter.
· (استفاده از این منبع (به علت عدم دسترسی) به نقل از Alston, 2007و Radcliff, 1995)
 (2007) “Justifying Grounds, Justified Beliefs, and Rational Acceptance”, in Rationality and the Good: Critical Essays on the Ethics and Epistemology of Robert Audi, ed. Mark Timmons, John Greco, Alfred R. Mele, 1th edition, New York, USA, Oxford University Press.
“Belief, faith and acceptance”, International Journal of Philosophy of Religion, 63, 2008, 87 – 102.
 (2011), Epistemology (contemporary introduction to the theory of knowledge), 3th edition, New York, USA, Routledge.
(2011), Rationality and religion commitment, 1th edition, New York, United state, Oxford University Press.
· Schwitzgebel, Eric, spring 2014, "Belief", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/belief/.
· Radcliff, Dana M., (1995), “Nondoxastic faith: Audi on religious commitment”, International Journal for Philosophy of Religion, 37: 73-86.
· Alston, William, (1996), “Belief Acceptance and Religious Faith”, in Faith, Freedom, and Rationality: Philosophy of Religion Today, ed. Jeff Jordan, Daniel Howard-Snyder, Maryland, USA, Rowman & Littlefield.
· ——. (2007) “Audi on nondoxastic faith”, in Rationality and the Good: Critical Essays on the Ethics and Epistemology of Robert Audi, ed. Mark Timmons, John Greco, Alfred R. Mele, 1th edition, New York, USA, Oxford University Press.
· Vahid, Hamid, (2009). Alston on Belief and Acceptance in Religious Faith1. The Heythrop Journal, 50(1), 23-30.
· Frances, Bryan. 2013, "Robert Audi, Rationality and Religious Commitment, Oxford University Press, 2011, 311pp", Notre Dame Philosophical Reviews, http://ndpr.nd.edu/news/41388-rationality-and-religious-commitment
 
 
CAPTCHA Image