The Quarterly Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانش آموختۀ دکتری فلسفه غرب، دانشگاه تبریز

چکیده

سورن کی‌یرکه‌گور متفکر تاثیرگذار دانمارکی را به عنوان پدر اگزیستانسیالیسم، منتقد بزرگ فلسفۀ هگل و مدافع پرشور ایمان می‌شناسند. دربارۀ اندیشۀ وی تاکنون آثار متعددی منتشر شده است. مقالۀ حاضر اما در تلاش است تا اندیشه‌های کی‌یرکه‌گور را در پرتو ضدیتش با نظام هگلی بازخوانی کند و در نتیجه، با برجسته کردن وجوه اختلاف کی‌یرکه‌گور و هگل خواهد کوشید تا کی‌یرکه‌گور را به عنوان یکی از نظام‌ستیزترین متفکران تاریخ در قالب نظامی مفهومی عرضه کند و نهایتا با اشاره به برخی انتقادات و تعارضات درونی اندیشۀ وی نشان دهد که انتقادات وی علیه هگل به چه معنا ناوارد است؟ اگر بپذیریم که یک متفکر را پیش از هر چیز باید در پرتو نفی و نزد دشمنانش بازشناخت، آنگاه می‌توان از این ایده دفاع کرد که کی‌یرکه‌گور را به دقیق‌ترین نحو تنها می‌توان در بستر زمانه‌اش و در رابطۀ خصمانه‌اش با هگل بازشناخت. این بررسی نقادانه البته کارکردی معکوس نیز دارد و به فهم وجوهی از خود اندیشۀ هگل نیز که هدف حملۀ جریانات انتقادیِ نیمۀ دوم قرن نوزدهم میلادی بود، یاری خواهد رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Review of Kierkegaard’s Conceptual Elements through His Critique of Hegelian Philosophical System

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehdi Ardebili

PhD of Philosophy, Tabriz University

چکیده [English]

Søren Kierkegaard, a Danish philosopher who has been known as “The Father of Existentialism”, was a great critic of Hegel’s philosophy and a passionate defender of faith and individual morality. 
However so many books have been published of Kierkegaard’s idea due to his influence on modern philosophy, in this review we, by emphasizing on Kierkegaard’s different critical conceptual aspects to the Hegelian system, try to retrieve his thoughts. Since the thinkers can be understood more precisely in the light of negation by their oppositions, in our discussion we analyze Kierkegaard thoughts at the context of his time and his antagonistic connection with Hegel. Despite the evaluation of the truthiness of Kierkegaard’s critics against Hegel in reference to the inner conflicts of his thoughts, we also try to understand several aspects of Hegel’s philosophy that were criticized during the second half of the nineteenth century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Hegel
  • Kierkegaard
  • system
  • Existentialism
  • faith
  • individual
 
- انجیل شریف (1986)، چاپ گلشن، انجمن کتاب مقدس ایران.
- بلاکهام، ه. ج. (1387)، شش متفکر اگزیستانسیالیست، ترجمۀ محسن حکیمی، تهران، مرکز.
- بولتمان، رودولف (1385)، مسیح و اساطیر، ترجمۀ مسعود علیا، تهران، مرکز.
- تیلیش، پل (1376)، الهیات فرهنگ، ترجمۀ مراد فرهادپور و فضل‌الله پاکزاد، تهران، طرح نو.
- سولومون، رابرت ک. (1379)، طلوع و افول خود (فلسفۀ اروپایی: جلد هفتم)، ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی، تهران، قصیده.
- فویرباخ، لودویک (1388)، اصول فلسفۀ آینده، ترجمۀ امین قضایی، تهران، چشمه.
- کاپلستون، فردریک (1387)، تاریخ فلسفه (جلد هفتم: از فیشته تا نیچه)، ترجمۀ داریوش آشوری. نهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- کی‌یرکه‌گور، سورن (1383)، «گزیده‌ای از یادداشت‌های واپسین سالها»، در: الهیات جدید (شماره 5 و 6 فصلنامۀ ارغنون)، ترجمۀ فضل‌الله پاکزاد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- کی‌یرکه‌گور، سورن (1384)، ترس و لرز، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، تهران، نی.
- کی‌یرکه‌گور، سورن (1386)، «انفسی بودن حقیقت است»، در: سیری در سپهر جان (مقالات و مقولاتی در معنویت)، ترجمۀ مصطفی ملکیان، تهران، نگاه معاصر.
- لوویت، کارل (1387)، از هگل تا نیچه (انقلاب د راندیشۀ سدۀ نوزدهم)، ترجمۀ حسن مرتضوی، مشهد، نیکا.
- مارسل، گابریل (1382)، فلسفۀ اگزیستانسیالیسم، ترجمۀ شهلا اسلامی، تهران، نگاه معاصر.
- مارکس، کارل (1386)، سرمایه: جلد اول، ترجمۀ حسن مرتضوی، تهران، آگاه.
- مصلح، علی‌اصغر (1387)، فلسفه‌های اگزیستانس، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
- مک‌کواری، جان (1377)، فلسفۀ وجودی، ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی، تهران، هرمس.
- نیچه، فردریش (1379)، فراسوی نیک و بد، ترجمۀ داریوش آشوری، تهران، خوارزمی.
- نیچه، فردریش (1381)، غروب بت‌ها (فلسفیدن با پُتک)، ترجمۀ داریوش آشوری، تهران، آگه.
- وارنوک، مری (1386)، اگزیستانسیالیسم و اخلاق، ترجمۀ مسعود علیا، تهران، ققنوس.
- هایدگر، مارتین (1386)، هستی و زمان، ترجمۀ سیاوش جمادی، تهران، ققنوس.
- هگل، فردریش ویلهلم (1391)، «پیشگفتار عناصر فلسفۀ حق»، در: دفترهای سیاست مدرن1 (منتخبی از نوشته‌های سیاسی هگل)، ترجمۀ محمدمهدی اردبیلی، تهران، روزبهان.
- یاسپرس، کارل (1389)، «کی‌یرکه‌گور کیست؟»، در: فلسفه و بحران غرب، ترجمۀ رضا داوری اردکانی، تهران، هرمس.
- Bergman, Samuel Hugo (1991), Dialogical Philosophy from Kierkegaard to Buber, Albany: University of New York Press.
- Berthold, Daniel (2011), The Ethics of Authorship: Communication, Seduction, and Death in Hegel and Kierkegaard, Fordham University Press.
- De Nys, Martin J. (1993), "Sense-certainty and universality: Hegel's entrance into the Phenomenology", in: G. W. F. Hegel Critical Assessments (Vol. 3: Hegel's Phenomenology of Spirit and Logic), edited by: Robert Stern, London & New York: Routledge press.
- Gabriel, Merigala (2010), Subjectivity and Religious Truth in the Philosophy of Søren Kierkegaard, Georgia: Mercer University Press.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1977), Phenomenology of Spirit, translated by: A. V. Miller, London & Oxford: Oxford University Press.
- Kroner, Richard (1966), ‘‘Kierkegaard’s Understanding of Hegel,’’ Union Seminary Quarterly Review 21, no. 2, part 2.
- Sartre, Jean-Paul (1990), In Camera (No Exit or Behind Closed Doors), translated by: Stuart Gilbert, Harmondsworth: Penguin.
- Stewart, Jon (2003), Kierkegaard's Relations to Hegel Reconsidered, Cambridge & New York: Cambridge University Press.
- Taylor, Mark C. (2000), Journeys to Selfhood: Hegel & Kierkegaard, Berkeley: University of California Press.
- Thulstrup, Niels (1980), Kierkegaard's Relation to Hegel, Princeton: Princeton University Press.
CAPTCHA Image