مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز (JPIUT) - فرایند پذیرش مقالات