مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز (JPIUT) - اصول اخلاقی انتشار مقاله