مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز (JPIUT) - داور - داوران