مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز (JPIUT) - فهرست مقالات