تقلیل ایدتیک، خاستگاه جدایی هایدگر از هوسرل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه زنجان

چکیده

پدیده­شناسی با تقلیل تاریخ و فعلیت اشیاء، به پدیده­های محض دست می­یابد، و بدین ترتیب سرزمین ویژه­ی خود را خود می­سازد. اما با تقلیل پدیده­شناختی «جهان» را از کف می­دهیم و باید در ادامه، با آغاز از ایدوس­ها و از طریق تقویم پدیده­شناختی، صاحب جهان شویم. آن­گونه که نشان خواهیم داد پیامدهای تقلیل ایدتیک سهمگین­تر از آن است که بتوان جبران­اش کرد. موازی با تقلیل جهان، اگوی استعلایی نیز به اگوی مطلق (ایدوس اگو) تقلیل می­یابد و بدین ترتیب سررشته­ی تقویم جهان را از دست می­دهیم. هایدگر خیلی زود متوجه این معضل بزرگ در پدیده­شناسی هوسرل شد و با اولیه دانستن جهانمندی به درک متفاوتی از جهان و سوژه (دازاین) دست یافت. در این مقاله ضمن تحلیل علیت و نسبت آن با جهان و اگوی استعلایی، این معضل پدیده‌شناسی و راه عزیمت از آن به سوی فلسفه­ی اگزیستانسیالیستی هایدگر را نشان خواهیم داد. در واقع جدایی این دو از همان نقطه­ی آغاز، تقلیل ایدتیک، شروع شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eidetic Reduction, The Origin of Heidegger’s Departure from Husserl

نویسنده [English]

  • Hassan Fathzade
چکیده [English]

By reducing the history and actuality of things, phenomenology attains to pure phenomena, and so it makes its special realm itself. But we would lose the world by phenomenological reduction, and we must acquire the world by phenomenological constitution, beginning from eidoses. As we would demonstrate, consequences of eidetic reduction are beyond remedy. Parallel to reduction of the world, the transcendental ego would reduce to absolute ego (eidos ego) too, and so we lose the clue of the constitution of the world. Heidegger noticed the problem so soon, and by taking worldliness primitive, attained to a different understanding of the world and subject (Dasein). In this article, alongside analyzing the causality and its relation to the world and transcendental ego, we would consider this problem and the way of departure from it to existentialist philosophy of Heidegger. In fact their separation from each other was begun at very first, at eidetic reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eidetic Reduction
  • Causality
  • World
  • Absolute Ego
  • Equipment
  • Husserl
  • Heidegger
رشیدیان، عبدالکریم (1384)، هوسرل در متن آثارش، تهران: نشر نی.
هایدگر، مارتین (1389)، هستی و زمان، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
هوسرل، ادموند، (1381)، تأملات دکارتی، مقدمه‌ای بر پدیده‌شناسی، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
Ashbaugh, M. S., C. C. Chicone, and R. H. Cushman (1991), "The Twisting Tennis Racket", in Journal of Dynamics and Differential Equations, 3 (1): 67 – 85.
Heidegger, M. (1982), Basic Problems of Phenomenology, trans. Albert Hofstadter, Bloomington: Indiana University Press.
Heidegger, M. (1984), Metaphysical Foundations of Logic, trans. Michael Heim, Bloomington: Indiana University Press.
Heidegger, M. (1985), History of the Concept of Time: Prolegomena, trans. Theodore   Kisiel, Bloomington: Indiana University Press.
Heidegger, M. (1995), The Fundamental Concepts of Metaphysics, World, Finitude, Solitude, trans. William McNeill and Nicholas Walker, Bloomington: Indiana University Press.
Heidegger, M. (2001), Poetry, Language, Thought, trans. Albert Hofstadter, New York: HarperCollins.
Hilbert, D. (1967), “On the Infinite”, in From Frege to Godel: A Sourcebook in Mathematical Logic, 1879-1931, Jean van Heijenoort (ed.), trans. Stefan Bauer-Mengelberg, Cambridge: Harvard University Press.
Hintikka, J. (1999), "The Phenomenological Dimension", in The Cambridge Companion to Husserl, Barry Smith and David Woodruff Smith (ed.), Cambridge: Cambridge University Press.
Husserl, E. (1982), Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, First Book: General Introduction to a Pure Phenomenology, trans. F. Kersten, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.
Husserl, E. (1997), The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, An Introduction to Phenomenological Philosophy, trans. David Carr, Evanston: Northwestern University Press.
Husserl, E. (1998), Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, Second Book: Studies in the Phenomenology of Constitution, trans. R. Rojcewicz and A. Schuwer, Kluwer Academic Publishers.
Smith, A. D. (2003), Husserl and Cartesian Meditations, London: Routledge.
CAPTCHA Image