مجله علمی پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
 

درباره این فصلنامه

 • ·  کشور محل انتشار : ایران
 • ·    ناشر: دانشگاه تبریز
 • ·    شاپای چاپی: 7960-2251
 • ·    شاپای الکترونیکی: 4419-2423
 • ·   قابل دسترسی از: ISC- Doaj- philpapers, oaji, accademia, sindexs, magiran, noormagsERIH PLUS, cosmos, scirev,portal.issn, civilica, پرتال جامع علوم انسانی
 • ·   ضریب تأثیر (ISC): -
 • ·   درصد پذیرش مقالات: 26%
 • ·   وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • ·   نوبت‌ چاپ: فصلنامه (شماره پاییز به زبان انگلیسی)
 • ·   زبان مجله: فارسی  و انگلیسی (همراه با فرانسه)
 • ·   حوزه  تخصصی: فلسفه
 • ·  نوع مجله: علمی
 • .   رتبه: +A
 • ·    دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·    نمایه شده:  بلی
 • ·    نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • ·     زمان داوری: حداقل 5هفته
 • ·     ایمیل مجله: philosophy@Tabrizu.ac.ir
 • ·     ایمیل پشتیبان: m-asghari@tabrizu.ac.ir
 • 1000000 ریال پس از بررسی مقاله در هیئت تحریریه و قبل از ارسال به داوران، 2000000 ریال هزینه صفحه‌بندی، ویرایش، چاپ، واریز: پس از پذیرش نهایی مقاله، واریز از طریق http://portal.tabrizu.ac.ir/payment واحد دانشکده: کتابخانه مرکزی، نوع درآمد: پژوهش‌های فلسفی، شناسه پرداخت: 11049804152


این مجله به صورت باز و رایگاه قابل دسترس برای عموم است. 

فصلنامه علمی پژوهش­ های فلسفی پیرو ابلاغ آیین نامه نشریات علمی مصوب 98/02/02 با شماره ابلاغ 11/25685 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از این پس با عنوان«نشریه علمی» شناخته می شود.

philosophy@Tabrizu.ac.ir 


شماره جاری: دوره 14، شماره 30، مقالات، بهار 1399، صفحه 1-250 

مقاله علمی- پژوهشی

1. تئودیسه یا عدل الهی

صفحه 1-19

شهین اعوانی


5. سوبژکتیویته در فلسفه دکارت

صفحه 75-100

اله یار رحمتی؛ پرویز ضیاء شهابی؛ رضا داوری اردکانی


7. داباوری شکاکانه و محدودیت‌های شناختیِ بشر

صفحه 122-141

فاطمه سعیدی؛ عبدالرسول کشفی؛ امیرعباس علیزمانی


9. خوانش الن بدیو از پل قدیس

صفحه 165-183

پریسا شکورزاده؛ علی نقی باقرشاهی