اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن فتحی

فلسفه دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.fathi
fathitabrizu.ac.ir
0413-3392196
0000-0001-5275-6297


دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

Associate Professor of Faculty of Persian Literature and Foreign Languages

سردبیر

دکتر محمد اصغری

فلسفه معاصر غرب دانشیار گروه فلسفه- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?asghari
m-asgharitabrizu.ac.ir
04133392131
0000-0003-3874-4702

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سوزان هاک

فلسفه استاد فلسفه دانشگاه میامی آمریکا

www.law.miami.edu/faculty/susan-haack
shaacklaw.miami.edu
(305)284-6109

h-index: 900  

Professor of Law, Distinguished Professor in the Humanities, Cooper Senior Scholar in Arts and Sciences, Professor of Philosophy

اسلاوی ژیژک

فلسفه و روانکاوی Professor of Philosophy and Psychoanalysis at The European Graduate School / EGS

egs.edu/biography/slavoj-zizek/
szizekyahoo.com

h-index: 135  

Professor of Philosophy and Psychoanalysis at The European Graduate School / EGS

اسایمون کریچلی

استاد فلسفه Professor of Philosophy at The European Graduate School / EGS.

www.newschool.edu/lang/faculty/simon-critchley/
critchlsnewschool.edu


Simon Critchley is the Hans Jonas Professor of philosophy at the New School for Social Research. His work engages in many areas: continental philosophy, philosophy and literature, psychoanalysis, ethics, and political theory, among others.

لارنس کهون

فلسفه های پست مدرن و آمریکایی استاد فلسفه در کالج صلیب مقدس- آمریکا

www.holycross.edu/academics/programs/philosophy/faculty/lawrence-e-cahoone
lcahooneholycross.edu
508-793-2460


Lawrence Cahoone is Professor of Philosophy at The College of the Holy Cross

دکتر گالن استراوسون

فلسفه تحلیلی، فلسفه ذهن مدیر گروه فلسفه دانشگاه تگزاس - آمریکا

liberalarts.utexas.edu/philosophy/faculty/gs24429
gstrawsonaustin.utexas.edu
Phone: 512-471-6776
0000-0003-0899-5906

h-index: 42  

توماس شیهان

متخصص در مطالعات دینی و فلسفه آلمان استاد تمام مطالعات دینی و فلسفه آلمانی در دانشگاه استفورد آمریکا

religiousstudies.stanford.edu/people/thomas-sheehan
tsheehanstanford.edu
(650)723-3322
0000-0003-1583-1520

h-index: 25  

دکتر مارک وان دن بوسّه

Philiosophy Professor of philosophy,
Vrije Universiteit Brussel, Belgium

www.vub.ac.be/ETHU/?author=7
faclwvub.ac.be

دکتر رابرت داستال

Philsophy Bryn Mawr College in USA

www.brynmawr.edu/philosophy/faculty/dostal.htm
rdostalbrynmawr.edu
610-526-5332

جیمز مگرینی

استاد فلسفه College of DuPage, Philosophy/Religious Studies, Adjunct

magrinicod.edu

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا فرنام

روان پزشکی استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

medfac.tbzmed.ac.ir/?PageID=498&BasesID=3&ID=180&TabID=12
farnamatbzmed.ac.ir
33803353

h-index: 25  

دکتر منصور ایمانپور

فلسفه اسلامی دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

cv.azaruniv.edu/imanpour/biography/fa/
man3imayahoo.com
0000-0001-5424-2038

دکتر عبدالرزاق حسامی فر

فلسفه استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

www.ikiu.ac.ir/members/?id=109&cat=1&lang=0
ahesamifaryahoo.com
0000-0002-93509951

دکتر مرتضی شجاری

فلسفه اسلامی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.shajari
mortezashajarigmail.com
0000-0002-7241-5155


استاد فلسفه گروه فلسفه دانشگاه تبریز

Professor of Faculty of Persian Literature and Foreign Languages

دکتر یوسف نوظهور

فلسفه غرب دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?y.nozohor
nozehortabrizu.ac.ir
0000-0001-5773-7749

دکتر سیدمجید صدرمجلس

فلسفه یونان دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.sadrmajles
sadremajlestabrizu.ac.ir
0413-3392161
0000-0003-4048-3273

دکتر سید مصطفی شهرآیینی

فلسفه دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?shahraeini
m-shahraeinitabrizu.ac.ir
0413-3392191
0000-0003-2315-7628


دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

Associate Professor of Faculty of Persian Literature and Foreign Languages

دکتر محمود نوالی

فلسفه غرب استاد دانشگاه تبریز

navalitabrizu.ac.ir
0000-0002-9823-6091


<div itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><a itemprop="sameAs" content="https://orcid.org/0000-0002-9823-6091" href="https://orcid.org/0000-0002-9823-6091" target="orcid.widget" rel="noopener noreferrer" style="vertical-align:top;"><img src="https://orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16.png" style="width:1em;margin-right:.5em;" alt="ORCID iD icon">orcid.org/0000-0002-9823-6091</a></div>

دکتر حسن فتح زاده

فلسفه معاصر دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/fatzade_hassan
hfatzadeznu.ac.ir
024-33054175
0000-0002-0901-7330

دکتر عبدالکریم رشیدیان

فلسفه های اگزیستانس- پدیدارشناسی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375110
a-rashidiansbu.ac.ir
021-تلفن: 29902470
0000-0002-5411-3604

دکتر علی رضا آزادی

فلسفه معاصر- هرمنوتیک گادامر دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?a.azadi
azaditabrizu.ac.ir
0000-0003-1284-4414

مدیر داخلی

دکتر محمود صوفیانی

فلسفه علم- پدیدارشناسی استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.sofiani
m.sufianiyahoo.com
04133392196/ 09147863632
0000-0003-1800-8943

ویراستار

دکتر جلال پیکانی

فلسفه معاصر دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز

tphilosophy.ir/
j_peykanipnu.ac.ir
0000-0001-9604-0012

صفحه آرا

الهام حق روان

صفحه آرا

e.haghravanyahoo.com