نگاه انتقادی گاتینگ به الگوهای معرفت شناختی مستقل از حقیقت در باور به وجود خدا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فلسفه دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

گری‌گاتینگ(Gary Gutting) از فیلسوفانی است که در زمینه‌ فلسفه‌ دین آراء ارزشمندی دارد. وی رویکردهای فیلسوفانی مانند ویتگنشتاین، آکویناس و پلانتینگا را در مواجهه با توجیه باورهای دینی رویکرد مستقل از حقیقت می‌نامد و البته چنین رویکردی را نادرست می‌داند. در خصوص رویکرد ویتگنشتاینی گاتینگ معتقد است غیر دین‌داران نیز با شناخت قوانین حرکت‌های بازی زبانی دین تاحدی هرچند اندک زبان دین را فهم کرده و می‌توانند سازگاری یا ناسازگاری میان باورهای دینی را تشخیص داده و ارزیابی کنند. از آنجا که گاتیتنگ معتقد است نظریات ویتگنشتاینی تصویر دقیقی از زبان دین ارائه نمی‌دهد، وی در ادامه دیدگاه توماس آکویناس در خصوص زبان تمثیلی از دین را با تکیه بر تقریر دیوید بورل مورد بررسی قرار می‌دهد. اما وی معتقد است ارائۀ تصویری از خدا با زبانی که کاملا مخصوص به خدا بوده و در مورد سایر موجودات کاربردی ندارد، همچنان گزارۀ خدا وجود دارد را بی‌نیاز از توجیه نمی‌کند. در نهایت گاتینگ پس از تقریر دیدگاه پلانتینگا دیدگاه وی را نیز مخدوش دانسته و معتقد است کاملا محتمل است که مومنان معتقد به پایه بودن باور به وجود خداوند و مومنان معتقد به پایه نبودن باور به وجود خداوند به لحاظ معرفتی همتا باشند به گونه­ای که نتوان نظر یکی را بر دیگری ترجیح داد. نهایتا گاتینگ دیدگاه‌های مستقل از حقیقت را ناکارآمد دانسته و معتقد است رویکرد حقیقت محور در توجیه باور به خدا با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gutting’s critical View to the Truth-Independent Justification Models on Believe in God

نویسندگان [English]

  • Reza Akbari 1
  • Khaled ZandSalimi 2
1 Professor of Philosophy, Imam Sadegh University
2 PhD Candidate of Philosophy, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

Justification of believe in God had been one of the most challenging problem throughout history of philosophy. The problem is "is believe in god epistemically justified?" Gutting's theory in justification of theism is combined of two parts. He critiques Witgenstainian's view firstly, and then considers Aquinas’, Plantinga's, and some other views as incorrect views on theism. Gutting says that Witgenstainians and Tomistic approaches cannot draw a religious language exactly. He also considers Plantinga's view as an incorrect view, because it is completely possible that the viewpoint of believers in believing to the existence of God to be evaluate epistemologically as true as the non-believers’ view to the nonexistence of God. Discussing his own view, Gutting justifies believing in God regarding the religious experience. This article explains Gutting's critique of Witgenstainian's, Tomistic and Planting's approach on justification of believe in God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Justification of theism
  • Gary Gutting
  • truth-oriented justification models
  • truth-independent justification models
  • theism model
- اکبری، رضا‌ (1386)، ایمان گروی، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- گاتینگ، گری (1382)، پلانتینگا و عقلانیت اعتقاد دینی، ترجمۀ خلیل قنبری، هفت آسمان، شماره 20.
- Burrell, David (1974), Exercises in Religious Understanding, Notre Dame, University of Notre Dame Press.
- Gutting, Gary (1982), Religious Belief and Religious Skepticism, University of Notre dame, America, Indiana.
- Malcolm, Norman "The Groundlessness of belief", Reason and Religion, Ed by s. Brown, Ithaca, N. Y. Cornell University press, 1977.
- Plantinga, Alvin (1993a), Warrant and Proper Foundation, New York, Oxford University Press.
- Plantinga, Alvin (1993b), Warrant; the Current Debate, New York, Oxford University Press.
- Plantinga, Alvin (1982), "reformed objection to natural theology", Christian scholars review, v 11.
- Plantinga, Alvin (2000), Warranted Christian Belief, New York, Oxford University Press.
- Plantinga, Alvin (1967), God and Other Minds, Ithaca, Cornell University Press.
- Philips, D. Z. (1970), "religious belief and Language Games", Faith and Philosophical Inquiry, London, Rutledge & Kegan Poul.
- Sellars, Wilfred (1963), "Some Reflection on Language-Games", Science, perception, and reality, London, Rutledge, & Kegan Poul.
CAPTCHA Image