(university of Tabriz)The Quarterly Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات(ادیان و عرفان)، دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه یاسوج

چکیده

تبیین ناتورالیستی از رؤیای صادقه یعنی آنکه این پدیده با صرف نظر از عوامل ماورالطبیعی تبیین شود. ارسطو در طبیعات کوچک و کارل گوستاو یونگ در آثار خود رؤیابینی را با رهیافت ناتورالیستی توضیح داده اند. این نوشتار بر آن است که با تدقیق در نظریات این دو متفکر، چگونگی نگرش ناتورالیستی به رؤیا را که برای اهل مابعدالطبیعه امری غریب است، نشان دهد. ارسطو و یونگ علیرغم اینکه هر یک به بستر تاریخی متفاوتی تعلق دارند، از حیث روش ناتورالیستی به معنای عام کلمه، وجه اشتراک دارند و به لحاظ محتوایی هر دو از مفهوم «مقارنت» برای تبیین رؤیای صادقه استفاده می­کنند که به معنای انطباق تصادفی رویدادهای عینی با امور روان شناختی است. همچنین به نظر می­رسد مفهوم یگانه انگاری خنثی نزد یونگ با نظریه ماده-صورت در نفس شناسی ارسطو، از برخی جهات قابل تطبیق است و این امر زمینه را برای رویکرد ناتورالیستی به رؤیا به عنوان یکی از صور آگاهی فراهم می­سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Explanation of True Dreams: Aristotle and Jung

نویسندگان [English]

  • Ali Sanai 1
  • Alireza Fazeli 2

1 Assistant professor Theology, Semnan University

2 Assistant Professor of Philosophy, Yasouj University

چکیده [English]

The naturalistic explanation of realized dream (or dreams that come true) means that this phenomen will be explained regardless of supernatural agents. Aristotle in Parva naturalia and Jung in his works explained dream visionary. In this article by scrutiny on these thinkers’ theory, we will indicate the naturalistic approach to dream that is far- fetched for followers of metaphysics. In spite of this fact that Aristotle and Jung both belongs to different historical contexts, they have common aspects in terms of naturalistic method; in the universal or broad sense of word, but in terms of content both explain the true dream by the term “coincidence” or accidental conformity between objective events and psychological affairs. It also seems that the notion of Neutral monism in Jung is adaptive to Hylomorphism in Aristotle psychology, and this, provides a path for naturalistic approach to dream as one forms of consciousness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotle
  • Jung
  • naturalism
  • true dream
  • divination
  • coincidence
 
- ارسطو (1378)، درباره نفس، ترجمه و تحشیه علیمراد داودی، تهران: انتشارات حکمت.
- ارسطو (1379)، در آسمان، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران: هرمس.
- افلاطون (1380)، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی.
- برگسون، هانری (1368)، پژوهش در نهاد زمان و اثبات اختیار. ترجمة علی قلی بیانی. تهران : شرکت سهامی انتشار.
- داوودی، علی مراد (1349)، عقل در حکمت مشاء، تهران: انتشارات دهخدا.
- شهرزوری، شمس­الدین محمد بن محمود (1365)، نزهه الارواح و روضه الافراح (تاریخ الحکما)، ترجمه مقصود علی تبریزی، با دیباچه­ای درباره تاریخ­نگاری فلسفه، به کوشش محمدتقی دانش پژوه و محمد سرور مولائی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- فارابی، ابونصر (1968)، آراء اهل المدینه الفاضله، قدّم له و علقه علیه الدکتور البیر نصری نادر، بیروت، دارالمشرق( المطبعه الکاتولیکیه)
- فلوطرخس (1954)، فی الآراء الطبیعیة التی ترضی بها الفلاسفه، ترجمة قسطا بن لوقا مع: ارسطوطالیس، فی النفس، راجعها علی اصولها الیونانیه و شرحها و حققها و قدّم علیها عبدالرحمن بدوی، قاهره: مکتبة النهضة المصریة.
- کاپلستون، فردریک (1388)، واحد در ادیان، ترجمه سید محمود یوسف ثانی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
- گاتری، دبلیو.کی. سی (1377)، تاریخ فلسفه یونان، ترجمه مهدی قوام صفری، تهران: فکر روز، ج9.
- لوری، بییر[پیر] (2007)، تعبیر الرؤیا فی الاسلام، ترجمه دالیا الطوخی، القاهره: الهیئه المصریه العامه للکتاب.
- مسلین، کیت (1388)، درآمدی به فلسفه ذهن، ترجمه مهدی ذاکری، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
- مورنو، آنتونیو (1388)، یونگ، خدایان و انسان مدرن، ترجمه داریوش مهرجویی، تهران: نشر مرکز
- نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد (1375)، شرح الاشارات و الاتنبیهات، قم: نشر البلاغه
- وهبه، محمد محمدحسن (1983)، نبوءات مرکز عرافه دلفی و اسباب غموضها، بی جا، مکتبه سعید رأفت جامعه عین الشمس.
- یونگ، کارل گوستاو (1377)، تحلیل رؤیا؛ گفتارهایی در تعبیر و تفسیر رؤیا، ترجمه رضا رضایی، تهران: انتشارات افکار
- یونگ، کارل گوستاو (1382)، روان شناسی و دین، ترجمه فؤاد روحانی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی
- یونگ، کارل گوستاو (1383)، انسان و سمبولهایش، ترجمه محمود سلطانیه، تهران: انتشارات جامی
- یونگ، کارل گوستاو (1385)، مشکلات روانی انسان مدرن، ترجمه محمود بهفروزی، تهران: انتشارات جامی
- Adler, Alfred (2005), The collected clinical works of Alfred Adler (volume 1); Journal Articles (1931-1937), Birth order Early interest Education Technique of treatment, Trans. by: Gerald L. Liebenau, Ed by: Henry T. Stein, Sanfrancisco and Northwestern: Classical Adlerian project.
- Altmann, Alexander (1978),” Maimonides and Thomas Aquinas: Natural or Divine Prophecy?” AJS Review, Vol. 3, pp. 1-19.
- Aristotle (1985), On Divination in Sleep, Translated by J. I. Beare, in: The complete works of Aristotle, Edited by Jonathan Barnes, New Jersey: Princeton university press.
- Aristotle (1985), On Dreams, Translated by J. I. Beare, in: The complete works of Aristotle, Edited by Jonathan Barnes, New Jersey: Princeton university press.
- Aristotle (1985), On Sleep, Translated by J. I. Beare, in: The complete works of Aristotle, Edited by Jonathan Barnes, New Jersey: Princeton university press.
- Brelich, Angelo (1966), The Place of Dreams in the Religious World Concept of the Greeks, in: Dream and Human Societies, pp 267-292. Ed. by G. E. von Grunebaum and R.Caillois Berkeley: University of California Press.
- Cuk, A. M. (2003), “Dream” in: New Catholic Encyclopedia (second edition), volume 4, Washington: Catholic university of America.
- Dawson, Eugene, Mar (1949),”The religious implications of Jung’s psychology” Transactions of the Kansas academy of science, Vol.52 No.1, pp.89-91.
- Dong Yun, Koo (2012), The holy spirit and Ch’I(QI); A chiological approach to pneumatology, Eugene: Pickwick publications.
- Doods, Michael (2012), Unlocking divine action; contemporary science and Thomas Aquinas, the catholic university of America press.
- Everson, Stephen (1995), "Psychology" in: The Cambridge companion to Aristotle, Cambridge: Cambridge University press.
- Gad, Irene (2015), Jung’s model of psyche, [Available: http://www.jung2.org/ArticleLibrary/Gad.pdf]
- Getsinger, Stephen (1978), “Dreaming, Religion and Health”, Journal of Religion and Health, vol.17, no.3.
- Hughes, J. Donald (2000), “Dream Interpretation in Ancient Civilizations”, Dreaming,Vol.10, No.1, pp 7-18.
- James, William (1980), The Principles of Psychology, volume 2, New York: Henry Holt and company.
- Jung, C. G. (1919). Instinct and The Unconscious, In: Collected works, vol. 8. Princeton: Princeton University Press, (pp. 129_138).
- Jung, C. G. (1943), Rudolf Otto, The idea of the holy, Volume Xi, 7. Oxford: Oxford university press.
- Jung, C. G. (1955), from “the conjunction”, Mysterium Conjunctions, in: Collected Works, vol. XIV, Princeton: Princeton University Press.
- Jung, C. G. (1969), synchronicity: An acausal connecting principle’’, in: The Collected Works of Carl Jung, 8, translated .R.F.C .Hull, London: Rutledge and Kegan Paul.
- Kim, Jaegwon (1998). Philosophy of Mind, Oxford: West view Press.
- Post John F. (1999), Naturalism, in: The Cambridge Dictionary of Philosophy,General EditorRobert Audi, Cambridge: Cambridge University Press.
- Shelburne, Walter. A. (1988), Mythos and logos in the Thought of Carl Jung; The Theory of Collective Conscious in Scientific Perspective, Albany: State University of New York press.
- Spencer, Herbert (1855), The Principles of Psychology, 1stedn, London: Longman Brown, Green and Longmans.
- Tye, Michael (1995), Ten Problem of Consciousness: A Representational Theory of the Phenomenal Mind Representation and Mind, Massachusetts: MIT press.
CAPTCHA Image