مجله پژهشهای فلسفی تبریز نمایه بین المللی شد

مجله پژوهشهای فلسفی در سایت philosophers index and  Doaj نمایه شد