رتبه +A مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز

اطلاعیه

به اطلاع علاقه مندان به مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز می رساند که این مجله در آخرین رتبه بندی کمسیون نشریات وزارت علوم درجه +A یا Q1 را گرفت. لینک رتبه بندی :

https://journals.msrt.ir/