پژوهش های فلسفی در دهمین جشنواره بین المللی فارابی به عنوان مجله برتر در علوم انسانی شناخته شد.

پژوهش های فلسفی در دهمین جشنواره بین المللی فارابی به عنوان مجله برتر در علوم انسانی شناخته شد.

پژوهش های فلسفی در دهمین جشنواره بین المللی فارابی به عنوان مجله برتر در علوم انسانی شناخته شد.

https://www.farsnews.com/news/13971109000925/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF