Journal of Philosophical Investigations
هنرهای زیبا در اندیشه دکتر سیدحسین نصر
هنرهای زیبا در اندیشه دکتر سیدحسین نصر

محبوبه مقیم نژادحسینی؛ امیر مازیار

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 768-791

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.42912.2716

چکیده
  در مغرب زمین با ورود به دوران متجدد، تحولات عمده ای در زمینه اجتماعی، فرهنگی، هنری و... صورت گرفته است. تأثیرات این روند در عرصه هنر با پیدایش مفهوم «هنرهای زیبا» در قرن هجدهم، به عنوان یکی از مفاهیم ...  بیشتر