مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز (JPIUT) - فرایند پذیرش مقالات