مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز (JPIUT) - اصول اخلاقی انتشار مقاله