مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز (JPIUT) - راهنمای نویسندگان