Journal of Philosophical Investigations
نقش راجر اسکروتن در بسط زیبایی‌شناسی تحلیلی
نقش راجر اسکروتن در بسط زیبایی‌شناسی تحلیلی

محدثه مرجانی؛ اصغر فهیمی فر

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1400، ، صفحه 317-339

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.45070.2779

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، واکاوی اندیشه‌های راجر اسکروتن(1944-2020)، فیلسوف بریتانیایی، در قلمرو زیبایی‌شناسی تحلیلی است. اسکروتن به طور خاص از پروژه نقادی قوای عقلانی کانت، و بصیرت‌های ویتگنشتاین در قلمرو ...  بیشتر