Journal of Philosophical Investigations
موریس بلانشو و مسأله زمان؛ بر اساس واکاوی رمان توما، ظلمت
موریس بلانشو و مسأله زمان؛ بر اساس واکاوی رمان توما، ظلمت

سمیرا رشیدپور نساری

دوره 15، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 469-494

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.48370.3009

چکیده
  مسأله نسبت میان زمان و ادبیات از دیرباز مورد توجه و موضوع بحث متفکران مختلف بوده است. یکی از نویسندگانی که می‌توان این نسبت را از حیث فلسفی در آثار داستانی او جستجو کرد، داستان‌نویس، منتقد و متفکر معاصر ...  بیشتر