Journal of Philosophical Investigations
بررسی عالم خیال منفصل ازمنظر پدیدارشناسی هنری کربن در داستان نوجوان (بر اساس داستان «سورنا و جلیقة آتش» از مسلم ناصری)
بررسی عالم خیال منفصل ازمنظر پدیدارشناسی هنری کربن در داستان نوجوان (بر اساس داستان «سورنا و جلیقة آتش» از مسلم ناصری)

شکوفه دارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.52629.3312

چکیده
  هنری کربن فیلسوف فرانسوی است که پدیدارشناسی هوسرل را با فلسفه اسلامی و به خصوص حکمت شیخ اشراق و ملاصدرا پیوند زد. عالم خیال منفصلی که از این پیوند حاصل شد، دنیای برزخی است که حوادث و رویدادها در آن بین ...  بیشتر