Journal of Philosophical Investigations
فلسفه شیمی و سیر تحول آن در گذر زمان
فلسفه شیمی و سیر تحول آن در گذر زمان

حمیده حقیقت

دوره 16، شماره 40 ، آبان 1401، ، صفحه 325-335

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.53095.3349

چکیده
  بر اساس معیارهایی شیمی یکی از بزرگترین رشته­های علمی در جهان است، علمی که به «تأثیر مستقیم مولکول­ها بر زندگی انسان» مربوط می­شود و در نتیجه سوالات اخلاقی، سیاسی، فلسفی و معرفتی را مطرح می­ ...  بیشتر