Journal of Philosophical Investigations
علم و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا
علم و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا

مرتضی شجاری؛ زهرا گوزلی

دوره 7، شماره 13 ، آبان 1392، ، صفحه 19-46

چکیده
  در عرفان ابن­عربی و فلسفۀ صدرایی، علم، از حیث بدیهی بودن مفهومش و در نهایت خفا بودن حقیقتش، حکم وجود را دارد. هیچ چیزآشکارتر و روشن­تر از مفهوم علم نیست تا به واسطۀ آن بتوان علم را تعریف کرد؛ همچنان­که ...  بیشتر