Journal of Philosophical Investigations
زایش دوبارۀ حماسه از فلسفۀ نیچه
زایش دوبارۀ حماسه از فلسفۀ نیچه

رضا صمیم؛ فرهاد سلیمان نژاد

دوره 10، شماره 19 ، آبان 1395، ، صفحه 273-302

چکیده
  برخی از مفسرین ایرانیِ نیچه، با تفسیری افراطی، اندیشۀ او را بدیل عرفان ایرانی تعبیر کرده‌اند. چنین تفسیری از بیخ و بن خطا و نافیِ مبانی هستی‌شناختی، ارزشی، و اخلاقیِ نیچه است. اندیشۀ نیچه نه از انگاره‌های ...  بیشتر