Journal of Philosophical Investigations
مفهوم
مفهوم "نیستی" در اندیشۀ هایدگر و فلسفۀ چین

علی اصغر مصلح؛ مرتضی گودرزی

دوره 7، شماره 13 ، آبان 1392، ، صفحه 193-214

چکیده
  تحلیل بحثِ نیستی در فلسفۀ هایدگر به خصوص در آثار متأخرِ وی، و جایگاهی که وی برای نیستی در وصول به حقیقتِ هستی و آشکارگی قائل است، اهمیتی به سزا در تاریخ فلسفۀ غرب دارد. هایدگر این بحث را در فرازهایِ مختلف، ...  بیشتر