Journal of Philosophical Investigations
افلاطون و راولز: عدالت در فرد یا در جامعه؟
افلاطون و راولز: عدالت در فرد یا در جامعه؟

محمد جواد موحدی؛ سعید بینای مطلق

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 197-213

چکیده
  مفهوم عدالت، آنگونه که در کتاب جمهوری آمده است، برای افلاطون، مفهومی انتزاعی و زاییده‌ی ذهن است که سقراط با استفاده از روش مامایی‌اش می‌کوشد تا آن را خلق کند. در واقع، افلاطون اگرچه بحث راجع به عدالت ...  بیشتر