Journal of Philosophical Investigations
هل بسیط و موجودیت ماهیت؛ صدرا در برابر میرداماد
هل بسیط و موجودیت ماهیت؛ صدرا در برابر میرداماد

داوود حسینی

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، ، صفحه 95-111

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.8017

چکیده
  میرداماد در کتاب قبسات استدلالی علیه عینی بودن وصف وجود برای ماهیات تنظیم کرده است؛ به این ترتیب که اگر وجود وصفی عینی برای ماهیت باشد، تمایزی بین هل بسیط و هل مرکب از میان خواهد رفت. از طرفیمی‌دانیم ...  بیشتر