Journal of Philosophical Investigations
رابطۀ ادراک حسی با تجربۀ استتیکی و زیبایی در استتیک لایب‌نیتس
رابطۀ ادراک حسی با تجربۀ استتیکی و زیبایی در استتیک لایب‌نیتس

داود میرزایی؛ علی سلمانی؛ رضا ماحوزی

دوره 12، شماره 23 ، شهریور 1397، ، صفحه 175-194

چکیده
  شرح لایب­نیتس از ادراک حسی برای درک سنت استتیک عقل­گرایانۀ آلمانی در قرن هجدهم بسیار حایز اهمیت است. تأملات او در این باب چارچوبی دکارتی دارد و برای دیدگاه­های او دربارۀ تجربۀ استتیکی بسیار کانونی ...  بیشتر