Journal of Philosophical Investigations
روش فرضیه در فلسفه افلاطون
روش فرضیه در فلسفه افلاطون

ملیحه ابویی مهریزی

دوره 10، شماره 19 ، آبان 1395، ، صفحه 1-21

چکیده
  در مقالة حاضر روش فرضیه را در فلسفة افلاطون مورد بررسی قرار می‌دهیم و برای این منظور به ترتیب سه محاوره منون، فایدون و جمهوری را- که روش مذکور در آنها به صراحت طرح شده‌اند- مورد واکاوی قرار داده، سیر تغییر ...  بیشتر