Journal of Philosophical Investigations
جایگاه زن در تفکر اسپینوزا و کانت
جایگاه زن در تفکر اسپینوزا و کانت

فاطمه بختیاری

دوره 14، شماره 30 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 20-37

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.32096.2246

چکیده
  اسپینوزا، فیلسوف هلندی قرن هفدهم و کانت، قهرمان عصر روشنگری، در آثار خود در باب زنان و تفاوتشان با مردان بحث کرده اند. اسپینوزا در فقرات محدودی به بحث زنان و اختلاف جنسیتی مابین انسان‌ها اشاره کرده است ...  بیشتر