Journal of Philosophical Investigations
پژوهشی در: نقش اصل این همانی در ماهیت ذهنی – منطقی مقولات وجود ارسطو
پژوهشی در: نقش اصل این همانی در ماهیت ذهنی – منطقی مقولات وجود ارسطو

ناصر مومنی؛ رضا داوری اردکانی

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1398، ، صفحه 381-394

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.8025

چکیده
  ادراک ارسطو از این همانی در سه شکل این همانی نوعی، جنسی و عددی خلاصه می­شود. شرط اساسی در مورد سخن گفتن درباره‌ هر نوع نسبت و حمل این است که هر شی خودش باشد و در بستر زمان و تغییرات لایتغیر باشد، لذا ما ...  بیشتر