Journal of Philosophical Investigations
فایده نگری و صداقت: ارزیابی نقد ویلیامز بر فایده نگری
فایده نگری و صداقت: ارزیابی نقد ویلیامز بر فایده نگری

مینو حجت

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، ، صفحه 169-191

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.8435

چکیده
  یکی از نقدهایی که فایده‌نگری را با چالش مهمی مواجه ساخته است نقدی است از جانب برنارد ویلیامز بر این اساس که فایده‌نگری، در جهتِ تحصیلِ خیرِ بیشتر، افراد را از علایق و طرح‌های شخصی‌شان بیگانه می‌سازد. ...  بیشتر