Journal of Philosophical Investigations
تحلیل ماهیت زبان ضمنی در فلسفه چامسکی
تحلیل ماهیت زبان ضمنی در فلسفه چامسکی

محسن بهلولی فسخودی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، ، صفحه 109-125

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.29292.2103

چکیده
  مطابق دیدگاه‌ چامسکی بخش اصلی دانش زبانی ما به لحاظ ژنتیکی معین شده است. بنابراین قوه زبان ذاتی بوده و این دانش ناآگاهانه یا ضمنی (tacit) در بنیان توانایی ما برای سخن گفتن نهفته است. به باور او کاربرد زبان ...  بیشتر